Mt 24,1-14 Reménység vasárnap 12 11 18

Közel a vég – Mt 24,1-14

Harka, 2012. november 18. – Szentháromság u. (Reménység) vasárnap

Énekek: 78, 9, 449, 305, 11

 

Lekció: 2Thessz 1,3-10

 3Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban, 4úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. 5Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. 6Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, 7nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, 8tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.  9Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, 10amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket.

 

Textus: Mt 24,1-14

 1Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2Ő azonban így szólt hozzájuk: "Hát nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek: nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának." 3Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: "Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?4Jézus így válaszolt nekik: "Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!  5Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. 6Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. 7Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. 8De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! 9Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. 10Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.  13De aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

 

A végről sokféle elképzelés van: katasztrófák, árvizek, atombomba- a különbség csak az, hogy az emberi tevékenységet Isten eszközének látjuk-e vagy sem. A világ végének közeledtét sokan szörnyűségekben mérik. Csak Jézus nem. Nem mintha nem látná, mennyi iszonyattal van teli a világ- de ezekről azt állítja, ezek nem a vég elkövetkeztének jelei. Jézus ugyanis- bármi meglepő- a véget mint lekerekítettséget, a teljesség, a harmónia eljövetelét látja. A szörnyűségek azt jelentik, még mindig az emberi uralja a terepet. A vég azonban azt jelenti, Isten maga rakja rendbe a dolgokat. A lezárás valójában örömüzenet. Még akkor is, ha most keveset látunk belőle.

Hát nem látjátok mindezt?

Nem látjátok a romokat?

Nem látjátok a jeleket?

Nem látjátok a hitetőket?

Nem látjátok a háborúkat?

Nem látjátok a gyűlöletet?

Nem látjátok az üdvösséget?

Nem látjátok a véget?

 

LEFT BEHIND c. film:

A New York Times bestseller regénye alapján készült film a Biblia legtitokzatosabb részén, a Jelenések Könyvén keresztül lenyűgöző kalandokon át vezeti a nézőt. Londonba tart egy repülőgép, és néhányan eltűnnek. Igazából milliónyian.

A film középpontjában egy ujságíró Buck Williams, valamint egy pilóta Rayford Steele és lánya vannak. Rendesen élik hétkoznapjaikat amíg egy nap minden megváltozik. Hatalmas káosz tör ki mert kiderül a jelenség mindenhol szedi áldozatait. Amikor Rayford Steele otthonában nem találja sem a fiat sem a feleségét rögtön tudja hogy mi történt. Bár a Krisztusban hívők elragadtatását a Biblia az Úr dicsőséges visszaérkezésével teszi egy időbe, amikor is az övéit maga köré gyűjti s velük együtt diadalmasan megjelenik az emberiség előtt, hogy az antikrisztusi nagy nyomorúság után új korszakot hozzon történelmünkbe (vö: Máté 24,29-31), - a film többi részlete nagyon fontos és ritkán szóba hozott bibliai igazságokat tár a néző elé!

 

Megtévesztő jelek!

Gondoljunk akár csak a reklámokra is: belőlük menten kiderül, hogy kész csoda, hogy még élünk, hiszen az élethez mennyi ‘nélkülözhetetlen’ árucikkünk hiányzik! Vagy a szellemi piacra is gondolhatunk: ilyen és olyan, meg amolyan módszereket istenítenek, és az élet elengedhetetlen feltételeként hirdetnek. Menj el erre és arra a tudattágító tanfolyamra, majd meglátod, hogy egész életed mennyire átalakul, mennyivel sikeresebb, boldogabb, gazdagabb, szabadabb, hatalmasabb leszel! Agykontroll, dianetika, és még ki tudja, mi minden a kínálat. Néha könnyebb rájönni a csalásra, néha nyilvánvaló a visszaélés, könnyen kibukik az igazság — pl. gazdasági bűncselekmények, agymosás, lelki terror, stb. Máskor viszont nem bújik ki egykönnyen a szög a zsákból. Bizony, komoly valóság Jézus szava: sokakat megtévesztenek. Az egyház tagjai közül is rengeteget…

Az evangélium jelei

Sok titok van az életben. A leghétköznapibb életünk is telis-tele van misztériumokkal: hogyan is élhetünk, mi egyáltalán az élet, hogyan működik lelkünk, tudatunk — vagy éppen tudattalanunk. Most azonban sokkal nagyobb titokról is fellebben a fátyol a tanítványok számára. Mert nem csupán egy jövendölésről van szó, hanem az üdvösség útjáról, az evangélium terjedéséről. Mindez rejtélyesen összefonódik a pusztulás ítéletével is, a tanítványok üldöztetésével is. Nem csoda hát, hogy nem elégszenek meg Jézus rövid bejelentésével, hanem rákérdeznek, mikor is lesz a templom pusztulása és visszajövetele, milyen lesz e világkorszak vége, és az Úr eljövendő napja.

„Nem időpont megjelölését várják tőle tanítványai, hanem a parousia bizonyos jeléről kérdezősködnek, de Jézus még így is helyreigazítja váradalmukat. Eljövetelének ugyan vannak szükségszerű jelei, de ezek nem emberi értelemmel vagy jártassággal ismerhetők fel, hanem csak hit által, mert a jel és a jelzett dolog összefüggése nem emberi értelemben logikus, hanem a bennük cselekvő Isten gondolata és terve szerint. … Jézus azonban nem hagy kétséget afelől, hogy a parousia előzményei súlyos megpróbáltatásokat jelentenek Isten népére, mert az emberiség élete a végső válság állapotába jut.

… azonban a válság legsúlyosabb tünetei is jóra vezető próbává válnak, így következik be az utolsó nagy jel: Isten országa evangéliumának hirdetése.”

Ahol az evangélium szól, ott — bármilyen reménytelennek tűnik is, bármilyen halott a környezet — új élet támad. Keresztyénként nem félnünk kell a végső pusztulástól — bármilyen jelek is igyekszenek megfélemlíteni —, hanem az élő hit reménységével tekinthetünk győztesen érkező Urunk visszajövetelére, bármikor is következzen ez be a történelem óraszerkezete szerint. Ezért mondja Jézus: „ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. … mindez a vajúdás kínjainak kezdete!” (6b.8.)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek